Tổ chức thu phí sử dụng dữ liệu về môi trường được trích 70% trang trải chi phí

Đây là nội dung quan trọng tại Thông tư 22/2020/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường.

thu phi du dung du lieu moi truong, 22/2020/TT-BTC

Hình minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, Thông tư 22/2020/TT-BTC quy định tổ chức thu phí là đơn vị sự nghiệp công lập được trích lại 70% tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí theo quy định tại Điều 5 Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; nộp 30% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo Chương, mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, Thông tư quy định tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc cung cấp dữ liệu và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước.

Về mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường được quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư 22/2020/TT-BTC.

Chú ý: Kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 áp dụng mức phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường bằng 70% mức quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này.

Xem chi tiết tại: Thông tư 22/2020/TT-BTC có hiệu lực từ 26/5/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

147

Văn bản liên quan