Tổ hợp tác trả lại tài sản cho thành viên trong trường hợp nào?

Đây là nội dung đáng quan tâm được đề cập tại Nghị định 77/2019/NĐ-CP quy định về tổ hợp tác.

Theo đó, Điều 26 Nghị định 77/2019/NĐ-CP quy định tổ hợp tác trả lại tài sản theo tỷ lệ tương ứng với phần đóng góp cho thành viên tổ hợp tác trong các trường hợp sau đây:

truong hop to hop tac tra lai tai san cho thanh vien, Nghi dinh 77/2019/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Thứ nhất, trường hợp tổ hợp tác chấm dứt hoạt động, sau khi đã thanh toán xong các nghĩa vụ tài chính hoặc nghĩa vụ tài sản khác mà tài sản chung của các thành viên tổ hợp tác vẫn còn thi tài sản còn lại được chia cho các thành viên tổ hợp tác theo tỷ lệ tương ứng với phần đóng góp vào tổ của mỗi thành viên, trừ trường hợp hợp đồng hợp tác quy định khác.

  • Thứ hai, trường hợp thành viên chấm dứt tư cách thành viên theo điểm d khoản 1 Điều 11 của Nghị định này và không bị xác định là bên vi phạm hợp đồng, có yêu cầu trả lại phần đóng góp, tổ hợp tác chỉ trả lại phần đóng góp khi thành viên này hoàn thành các nghĩa vụ đối với tổ hợp tác được xác lập, thực hiện trước thời điểm chấm dứt tư cách thành viên, trừ trường hợp một trăm phần trăm (100%) thành viên tổ hợp tác có thỏa thuận khác và được quy định trong hợp đồng hợp tác.

  • Thứ ba, trường hợp khác theo quy định của hợp đồng hợp tác và pháp luật khác có liên quan.

Đáng chú ý, việc trả lại phần đóng góp cho thành viên tổ hợp tác quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 26 Nghị định này không được làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của tổ hợp tác đối với các bên liên quan hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của các thành viên tổ hợp tác được xác lập, thực hiện trước thời điểm chấm dứt tư cách thành viên.

Trường hợp việc trả lại phần đóng góp của thành viên tổ hợp tác là tài sản ảnh hưởng đến hoạt động của tổ hợp tác thì phần đóng góp được tính bằng giá trị thành tiền để trả lại cho thành viên tổ hợp tác theo khoản 1 Điều 24 của Nghị định này.

Xem chi tiết tại Nghị định 77/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 25/11/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

68

Văn bản liên quan