Toàn bộ biểu biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp xã hội

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ký ban hành Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết một số Điều của Luật Doanh nghiệp.

 Toàn bộ biểu biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp xã hội

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 96/2015/NĐ-CP thì "Doanh nghiệp xã hội thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và hồ sơ tương ứng đối với từng loại hình doanh nghiệp quy định tại Luật Doanh nghiệp"

Theo đó, Ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT các biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

bieu mau thanh lap doanh nghiep xa hoi, Thong tu 04/2016/TT-BKHĐT

Hình minh họa (nguồn internet)

- Biểu mẫu 1: Cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường;

- Biểu mẫu 2: Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường;

- Biểu mẫu 3: Thông báo chấm dứt Cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường;

- Biểu mẫu 4: Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ quy định;

- Biểu mẫu 5: Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợ;

- Biểu mẫu 6: Báo cáo đánh giá tác động xã hội, môi trường.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT có hiệu lực từ 01/7/2016.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

117

Văn bản liên quan