Tổn thất được loại trừ trách nhiệm trong bảo hiểm đầu tư xây dựng

Ngày 26/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2005/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt đầu tư xây dựng.

Theo Thông tư 329/2016/TT-BTC (có hiệu lực từ 01/3/2017) hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất:

Tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý như do bạo loạn, đình công, hành động của các thế lực thù địch; từ hành vi cố ý vi phạm pháp luật của bên mua bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm, phát sinh do lỗi thiết kế của nhà thầu tư vấn đối với công trình xây dựng;

Tổn thất không mang tính ngẫu nhiên như do hiện tượng ăn mòn, mài mòn, ôxy hóa, mục rữa, kết tạo vẩy cứng, khuyết tật của nguyên vật liệu;

Tổn thất không lượng hóa được bằng tiền như các tổn thất đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính được nhà thầu tư vấn sử dụng để thực hiện công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng;

Tổn thất mang tính thảm họa phát sinh do chiến tranh, hành động khủng bố, phản ứng hạt nhân, phóng xạ hạt nhân, nhiễm phóng xạ;

Tổn thất phát sinh trong trường hợp bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể được bảo hiểm theo khoản 9 Điều 3 Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Nguồn: Báo Xây dựng 

Gởi câu hỏi

215

Văn bản liên quan