Tổng biên chế công chức năm 2020 là hơn 253.000 người

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 1066/QĐ-TTg về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ NSNN của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2020, được ban hành ngày 22/8/2019.

Ảnh minh họa

 Quyết định 1066/QĐ-TTg về việc phê duyệt biên chế công chức năm 2020

Theo đó, tổng biên chế công chức năm 2020 của các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã), biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước và biên chế công chức dự phòng là 253.517 biên chế. Cụ thể như sau:

- Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 251.135 biên chế, trong đó:

• Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập là 108.368 biên chế.

• Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện là 142.767 biên chế.

- Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài là 1.068 biên chế.

- Tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 686 biên chế.

- Biên chế công chức dự phòng là 628 biên chế.

Xem chi tiết các nội dung tại: Quyết định 1066/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/8/2019.

Nguyễn Trinh 

Gởi câu hỏi

509

Văn bản liên quan