Tổng hợp chi phí phát hành, mua lại trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

Ngày 07/02/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 15/2018/TT-BTC quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

Theo như Thông tư 15, tùy vào tổ chức nào phát hành thì pháp luật có quy định khác nhau về chi phí phát hành, mua lại, hoán đổi trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh. Cụ thể:

Đối với trái phiếu của ngân hàng chính sách phát hành:

  • Chi phí trả cho việc đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh tại SGDCK được áp dụng như đối với chi phí đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại Điểm b, Điểm c Khoản 2 Điều 3 Thông tư 15.
  • Chi phí trả cho dịch vụ đại lý phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh áp dụng như đối với chi phí đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư 15.

Đối với trái phiếu của doanh nghiệp phát hành:

  • Chi phí thỏa thuận giữa doanh nghiệp phát hành và tổ chức đấu thầu, tổ chức bảo lãnh, đại lý phát hành, đại lý bán lẻ trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.
  • Trường hợp đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh tại SGDCK thì mức chi phí chi trả được áp dụng như đối với chi phí đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại Điểm b, Điểm c Khoản 2 Điều 3 Thông tư 15.

Xem thêm tại Thông tư 15/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/4/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

106

Văn bản liên quan