Tổng hợp HS đăng ký tham gia thị trường điện của đơn vị phát điện

Bộ Công Thương mới đây đã ban hành Thông tư 45/2018/TT-BCT quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung Thông tư 56/2014/TT-BCT.

Theo quy định mới, đơn vị phát điện muốn tham gia vào thị trường điện phải lập 01 bộ hồ sơ đăng ký với các tài liệu sau đây:

  • Bản đăng ký tham gia thị trường điện, trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị phát điện, nhà máy điện, chủ thể chào giá trên thị trường điện và ngày dự kiến chào giá trên thị trường điện;

  • Bản sao Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện;

  • Biên bản nghiệm thu đưa vào vận hành các hệ thống;

  • Bản sao hợp đồng mua bán điện và văn bản công nhận ngày vận hành thương mại của nhà máy điện;

  • Bản sao biên bản thỏa thuận thống nhất đơn vị chào giá thay cho nhóm nhà máy thủy điện bậc thang.

Xem thời gian đăng ký tại Thông tư 45/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

128

Văn bản liên quan