Tổng hợp mẫu biểu dùng cho Hội đồng KHCN đánh giá cấp cơ sở

Đầu năm 2019, Thông tư 08/2019/TT-BQP đã được Bộ Quốc phòng ký ban hành quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án đầu tư phòng thí nghiệm trong Bộ Quốc phòng.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư 08/2019/TT-BQP là 10 mẫu biểu dùng cho Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở, cụ thể:

TT

Mẫu biểu

Nội dung

1

Mẫu số 01.PL1

Báo cáo kết quả thực hiện dự án đầu tư.

2

Mẫu số 02.PL1

Tờ trình về việc đề nghị đánh giá cấp Cơ sở kết quả thực hiện dự án đầu tư phòng thí nghiệm của Chủ đầu tư.

3

Mẫu số 03.PL1

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Cơ sở.

4

Mẫu số 04.PL1

Quyết định về việc thành lập Tổ Chuyên gia giúp việc cho Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Cơ sở.

5

Mẫu số 05.PL1

Phiếu nhận xét đánh giá kết quả thực hiện dự án của ủy viên phản biện.

6

Mẫu số 06.PL1

Báo cáo Kết quả kiểm tra, đánh giá của Tổ chuyên gia.

7

Mẫu số 07.PL1

Phiếu đánh giá kết quả thực hiện dự án của thành viên Hội đồng.

8

Mẫu số 08.PL1

Biên bản kiểm phiếu.

9

Mẫu số 09.PL1

Biên bản Họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Cơ sở.

10

Mẫu số 10.PL1

Tờ trình về việc đề nghị đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng kết quả thực hiện dự án đầu tư phòng thí nghiệm của cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

Xem chi tiết các mẫu tại Thông tư 08/2019/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 05/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

250

Văn bản liên quan