Tổng hợp mức phí sử dụng dữ liệu ảnh hàng không

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 33/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 196/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ.

Theo đó, mức thi phí khai thác, sử dụng dữ liệu ảnh hàng không được Thông tư 33/2019/TT-BTC quy định chi tiết trong bảng sau:

Số tt

Loại thông tin, dữ liệu

Đơn vị tính

Mức thu (đồng)

1

Dữ liệu ảnh hàng không kỹ thuật số

file

250.000

2

Dữ liệu ảnh hàng không quét từ tờ phim độ phân giải 16 µm

file

250.000

3

Dữ liệu ảnh hàng không quét từ tờ phim độ phân giải 20 µm

file

200.000

4

Dữ liệu ảnh hàng không quét từ tờ phim độ phân giải 22 µm

file

150.000

5

Bình đồ ảnh số tỷ lệ 1:2.000

mảnh

60.000

6

Bình đồ ảnh số tỷ lệ 1:5.000

mảnh

60.000

7

Bình đồ ảnh số tỷ lệ 1:10.000

mảnh

70.000

8

Bình đồ ảnh số tỷ lệ 1:25.000

mảnh

70.000

9

Bình đồ ảnh số tỷ lệ 1:50.000

mảnh

70.000

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 33/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/8/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

171

Văn bản liên quan