Tổng hợp nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra bộ

Ngày 27/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 173/2016/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, ngoài các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 18 Luật thanh tra và Điều 7 Nghị định 86/2011/NĐ-CP, Thanh tra bộ còn có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

  • Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Bộ trưởng.

  • Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm trình Bộ trưởng phê duyệt.

  • Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành đối với Thanh tra sở.

  • Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân.

  • Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Bộ trưởng, Chánh Thanh tra bộ.

  • Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng.

Xem chi tiết tại Nghị định 173/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

155

Văn bản liên quan