Tổng hợp tiêu chí về Thủy lợi để xét đạt chuẩn nông thôn mới

Cuối năm 2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký ban hành Thông tư 35/2016/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Theo Thông tư 35/2016/TT-BNNPTNT, huyện đạt chuẩn tiêu chí về thủy lợi khi đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Hệ thống thủy lợi liên xã (bao gồm các công trình thủy lợi có liên quan trực tiếp với nhau về khai thác và bảo vệ từ 02 xã trở lên) được xây dựng phù hợp với quy hoạch thủy lợi đã được phê duyệt.

  • Có tổ chức quản lý khai thác hệ thống thủy lợi liên xã hoạt động hiệu quả bền vững:

    • Được thành lập theo quy định hiện hành;

    • Quản lý khai thác hệ thống theo đúng kế hoạch được duyệt, đảm bảo điều hoà phân phối nước, tiêu nước công bằng, hợp lý;

    • Thực hiện Phương án bảo vệ công trình thủy lợi được duyệt.

Cũng theo Thông tư 35/2016/TT-BNNPTNT, huyện đạt chuẩn tiêu chí về điện khi đáp ứng yêu cầu: Các công trình hệ thống điện trung thế liên xã đầu tư trên địa bàn huyện theo quy hoạch, đảm bảo cấp điện an toàn đạt tiêu chuẩn và đảm bảo nhu cầu sử dụng điện đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Chi tiết xem tại Thông tư 35/2016/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 08/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

141

Văn bản liên quan