Tổng hợp yêu cầu khi đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin

Thông tư 23/2018/TT-BTTTT đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ký ban hành hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020.

Theo quy định tại Thông tư 23, kết quả đầu tư cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

  • Các bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc xây dựng hệ thống LGSP đảm bảo có khả năng kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương đã sẵn sàng thông qua hệ thống NGSP, hoàn thành trước ngày 31/12/2020;
  • Ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh theo quy định;
  • Cơ sở dữ liệu dùng chung phải được kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu nhằm bảo đảm hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến đối với các dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 4; bảo đảm hồ sơ thủ tục hành chính trao đổi giữa các bộ phận một cửa liên thông được trao đổi qua môi trường mạng.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 23/2018/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 11/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

190

Văn bản liên quan