Trách nhiệm các đơn vị thuộc NHNN Việt Nam trong dịch Covid-19

Ngân hàng nhà nước đã ban hành Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch covid-19.

trach nhiem don vi thuoc NHNN trong covid-19, 01/2020/TT-NHNN

Hình ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, tại Điều 8 Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau:

Trách nhiệm của Vụ Tín dụng các ngành kinh tế:

  • Tổng hợp báo cáo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư 01/2020/TT-NHNN và điểm a khoản 3 Điều này;

  • Chủ trì, phối hợp với Vụ Chính sách tiền tệ, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh trong việc tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư này.

Trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng: Thực hiện thanh tra, giám sát việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện Thông tư này theo chức năng, nhiệm vụ.

Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh:

  • Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày đầu tiên của mỗi tháng, tổng hợp báo cáo của quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn theo khoản 4 Điều 7 Thông tư này và gửi Vụ Tín dụng các ngành kinh tế để tổng hợp;

  • Thực hiện thanh tra, giám sát việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện Thông tư này theo chức năng, nhiệm vụ.

Trách nhiệm của Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam: Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam thực hiện việc điều chỉnh thông tin tín dụng của khách hàng theo quy định tại Thông tư này trên cơ sở đề nghị của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư cũng quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định việc miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ phát sinh từ hoạt động cấp tín dụng (trừ hoạt động mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) mà nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày liền kề sau 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid -19 và khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận đã ký do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid - 19.

Chi tiết xem tại Thông tư 01/2020/TT-NHNN, có hiệu lực từ 13/3/2020.

Lê Hải

Gởi câu hỏi

109

Văn bản liên quan