Trách nhiệm công bố thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN

Đây là nội dung quan trọng được đề cập tại Thông tư 14/2014/TT-BKHCN quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Theo đó, việc công bố thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước được Thông tư 14/2014/TT-BKHCN quy định như sau:

Các tổ chức đầu mối thông tin khoa học và công nghệ có trách nhiệm:

  • Tiếp nhận, xử lý và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ;

  • Tổng hợp và công bố báo cáo về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý trên trang thông tin điện tử của mình;

  • Tổng hợp số liệu về số nhiệm vụ khoa học và công nghệ được ứng dụng trong năm theo Mẫu 15 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này và gửi báo cáo về cơ quan nhà nước quản lý về khoa học và công nghệ và về Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia có trách nhiệm:

  • Công bố báo cáo tổng hợp về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp trên quy mô toàn quốc trên trang thông tin điện tử của mình và liên kết với trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xem chi tiết quy định tại Thông tư 14/2014/TT-BKHCN có hiệu lực từ 15/8/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

38

Văn bản liên quan