Trách nhiệm của cơ quan thường trực thẩm định

Thông tư 23/2018/TT-BTNMT đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành vào ngày 15/11/2018 quy định cụ thể về trách nhiệm của cơ quan thường trực thẩm định trong việc đánh giá tiềm năng khoáng sản.

Theo đó Thông tư 23 quy định cơ quan thường trực thẩm định có trách nhiệm:

  • Dự thảo quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, trình thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền;

  • Tiếp nhận, xem xét hồ sơ đề nghị thẩm định kết quả xác định chi phí hoàn trả hoặc hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả xác định chi phí hoàn trả do Đơn vị xác định chi phí hoàn trả trình. Hồ sơ trình thẩm định hoặc phê duyệt kết quả xác định chi phí hoàn trả gồm: văn bản đề nghị thẩm định hoặc phê duyệt; Báo cáo kết quả xác định chi phí hoàn trả, các bản vẽ và phụ lục kèm theo;

  • Gửi giấy mời Ủy viên Hội đồng thẩm định tham dự phiên họp Hội đồng thẩm định, kèm theo bản sao hồ sơ đề nghị thẩm định kết quả xác định chi phí hoàn trả; mời đại diện tổ chức, cá nhân sử dụng số liệu, thông tin về kết quả đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản của nhà nước và đại diện Đơn vị xác định chi phí hoàn trả tham gia phiên họp;

  • Gửi văn bản yêu cầu Đơn vị xác định chi phí hoàn trả thực hiện theo kết luận Hội đồng thẩm định;

  • Dự thảo Quyết định phê duyệt kết quả xác định chi phí hoàn trả;

  • Lưu trữ hồ sơ xác định chi phí hoàn trả theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết Thông tư 23/2018/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 08/01/2019.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

115

Văn bản liên quan