Trách nhiệm của công đoàn đối với người lao động

Trách nhiệm của công đoàn đối với người lao động
Lê Hải

Luật công đoàn 2012 quy định quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

 

Theo Luật Công đoàn, công đoàn có quyền và trách nhiệm:

 • Hướng dẫn, tư vấn cho người lao động về quyền, nghĩa vụ của người lao động khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với đơn vị sử dụng lao động.
 • Đại diện cho tập thể người lao động thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thoả ước lao động tập thể.
 • Tham gia với đơn vị sử dụng lao động xây dựng và giám sát việc thực hiện thang, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động.
 • Đối thoại với đơn vị sử dụng lao động để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động.
 • Tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật cho người lao động.
 • Tham gia với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động.
 • Kiến nghị với tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động hoặc của người lao động bị xâm phạm.
 • Đại diện cho tập thể người lao động khởi kiện tại Toà án khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động bị xâm phạm; đại diện cho người lao động khởi kiện tại Toà án khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động bị xâm phạm và được người lao động uỷ quyền.
 • Đại diện cho tập thể người lao động tham gia tố tụng trong vụ án lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động và người lao động.
 • Tổ chức và lãnh đạo đình công theo quy định của pháp luật.

Ngoài quyền và trách nhiệm đối với người lao động. Công đoàn còn có quyền và trách nhiệm khác, đó là:

 • Tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội;
 • Trình dự án luật, pháp lệnh và kiến nghị xây dựng chính sách, pháp luật;
 • Tham dự các phiên họp, cuộc họp, kỳ họp và hội nghị;
 • Tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;
 • Tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động;
 • Phát triển đoàn viên công đoàn và công đoàn cơ sở;
 • Quyền, trách nhiệm của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với người lao động ở cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở.
Gởi câu hỏi

187

Văn bản liên quan