Trách nhiệm của Công ty Quản lý tài sản khi ủy quyền TCTD bán nợ

Nội dung này được đề cập chi tiết tại Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Theo đó, Công ty Quản lý tài sản được phép ủy quyền cho tổ chức tín dụng bán nợ thực hiện một hoặc một số hoạt động quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 53/2013/NĐ-CP: Thu hồi nợ, đòi nợ và xử lý, bán nợ, tài sản bảo đảm; Cơ cấu lại khoản nợ, điều chỉnh điều kiện trả nợ, chuyển nợ thành vốn góp, vốn cổ phần của khách hàng vay; Đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, khai thác, sử dụng, cho thuê tài sản bảo đảm đã được Công ty Quản lý tài sản thu nợ; Quản lý khoản nợ xấu đã mua và kiểm tra, giám sát tài sản bảo đảm có liên quan đến khoản nợ xấu, bao gồm cả tài liệu, hồ sơ liên quan đến khoản nợ xấu và bảo đảm tiền vay.

trach nhiem cong ty quan ly tai san khi uy quyen TCTD ban no, Thong tu 19/2013/TT-NHNN

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 41 Thông tư 19/2013/TT-NHNN, khi thực hiện ủy quyền cho tổ chức tín dụng bán nợ một hoặc một số hoạt động nêu trên thì công ty Quản lý tài sản có các quyền và trách nhiệm sau đây:

  • Yêu cầu tổ chức tín dụng được ủy quyền báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động được ủy quyền;

  • Yêu cầu tổ chức tín dụng được ủy quyền thực hiện các hoạt động được ủy quyền theo thỏa thuận trong hợp đồng ủy quyền và quy định của pháp luật;

  • Yêu cầu tổ chức tín dụng được ủy quyền khắc phục, sửa chữa, bồi thường tổn thất do vi phạm hợp đồng ủy quyền, quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động ủy quyền; chấm dứt hợp đồng ủy quyền, khởi kiện ra tòa án đối với tổ chức tín dụng được ủy quyền vi phạm hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật;

  • Báo cáo kịp thời Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) trong trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức tín dụng được ủy quyền;

  • Đối với các khoản nợ xấu được mua theo giá trị thị trường, Công ty Quản lý tài sản phải thỏa thuận với tổ chức tín dụng được ủy quyền về chi phí thực hiện ủy quyền và nội dung liên quan đến chi phí thực hiện ủy quyền tại hợp đồng ủy quyền;

  • Các quyền và trách nhiệm khác theo hợp đồng ủy quyền và quy định của pháp luật.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 19/2013/TT-NHNN có hiệu lực từ 15/09/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

51

Văn bản liên quan