Trách nhiệm của CQQL thanh tra chuyên ngành KHCN

Ngày 16/11/2015, Bộ Khoa học - Công nghệ ban hành Thông tư 24/2015/TT-BKHCN quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và cộng nghệ.

Trách nhiệm của CQQL thanh tra chuyên ngành KHCN, Thông tư 24/2015/TT-BKHCN

Trách nhiệm của CQQL thanh tra chuyên ngành KHCN - Ảnh minh họa

Theo đó, tại Điều 19 Thông tư 24/2015/TT-BKHCN quy định trách nhiệm quản lý đối với thanh tra viên chuyên ngành KHCN ủa Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra Sở như sau:

 • Tổ chức thực hiện hoặc trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện các chế độ, chính sách và đảm bảo các điều kiện hoạt động cho thanh tra viên thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp.

 • Phân công, giám sát, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của thanh tra viên.

 • Đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng ngạch, chuyển ngạch, điều động, đào tạo, bồi dưỡng đối với thanh tra viên.

 • Đánh giá thanh tra viên thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định.

 • Quản lý, kiểm tra việc sử dụng trang phục, cấp hiệu, biển hiệu, Thẻ Thanh tra viên.

 • Thực hiện chế độ khen thưởng, kỷ luật thanh tra viên theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật thanh tra viên theo quy định.

 • Thống kê và báo cáo tình hình thanh tra viên thuộc phạm vi quản lý trực tiếp cho cơ quan quản lý thanh tra viên cấp trên.

 • Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với thanh tra viên theo quy định của pháp luật.

 • Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, tại Điều 20 Thông tư 24/2015/TT-BKHCN quy định trách nhiệm quản lý đối với công chức thanh tra chuyên ngành của Tổng cục trưởng, Cục trưởng như sau:

 • Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của công chức thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật thanh tra.

 • Đảm bảo điều kiện hoạt động, các chế độ và chính sách đối với công chức thanh tra chuyên ngành theo quy định.

 • Cử công chức thanh tra chuyên ngành tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra theo quy định.

 • Đánh giá công chức thanh tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý trực tiếp theo quy định.

 • Quản lý, kiểm tra việc sử dụng trang phục, cấp hiệu, biển hiệu, Thẻ thuộc phạm vi quản lý trực tiếp.

 • Thực hiện chế độ khen thưởng, kỷ luật công chức thanh tra chuyên ngành theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo quy định.

 • Tổng hợp, báo cáo số lượng và tình hình thực hiện nhiệm vụ của công chức thanh tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý trực tiếp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

 • Rà soát, tổng hợp danh sách cán bộ, công chức đang giữ các ngạch thanh tra của Tổng cục, Cục và báo cáo Hội đồng xét chuyển ngạch công chức của Bộ để miễn nhiệm và chuyển sang ngạch công chức tương đương theo quy định của pháp luật.

 • Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công chức thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

 • Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Chi tiết quy định xem tại Thông tư 24/2015/TT-BKHCN, có hiệu lực từ 15/01/2016.   

Lê Vy

Gởi câu hỏi

33

Văn bản liên quan