Trách nhiệm của đơn vị nhận báo cáo nghiệp vụ bưu chính

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 35/2016/TT-BTTTT vào ngày 26/12/2016 liệt kê cụ thể những trách nhiệm của đơn vị nhận báo cáo nghiệp vụ bưu chính.

Theo đó Thông tư 35 quy định đơn vị nhận báo cáo nghiệp vụ bưu chính có trách nhiệm:

  • Công khai tên đơn vị, địa chỉ, email, số fax tiếp nhận báo cáo và các biểu mẫu báo cáo trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của đơn vị mình.

  • Hướng dẫn các đơn vị báo cáo cung cấp số liệu và các thông tin liên quan đến báo cáo nghiệp vụ bưu chính.

  • Kiểm tra, đối chiếu, xử lý và tổng hợp số liệu từ các báo cáo nghiệp vụ bưu chính.

  • Yêu cầu đơn vị báo cáo kiểm tra, cung cấp lại hoặc bổ sung số liệu và các thông tin liên quan đến báo cáo nghiệp vụ bưu chính khi cần thiết.

  • Tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo nghiệp vụ bưu chính.

  • Bảo mật dữ liệu, thông tin báo cáo nhận được theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết Thông tư 35/2016/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

150

Văn bản liên quan