Trách nhiệm của đơn vị quản lý, sử dụng hệ thống kỹ thuật ô nhiễm MT

Ngày 22/06/2020, Bộ Công An đã ban hành Thông tư 70/2020/TT-BCA quy định về quản lý, sử dụng các hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường trong Công an nhân dân.

Trách nhiệm của đơn vị quản lý, sử dụng hệ thống kỹ thuật ô nhiễm MT, Thông tư 70/2020/TT-BCA

Trách nhiệm của đơn vị quản lý, sử dụng hệ thống kỹ thuật ô nhiễm MT (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 13 Thông tư 70/2020/TT-BCA quy định 06 trách nhiệm của đơn vị quản lý, sử dụng hệ thống kỹ thuật ô nhiễm môi trường như sau:

  1. Quản lý, sử dụng hệ thống theo quy định.

  2. Thực hiện chế độ thống kê, kế toán, kiểm kê, đánh giá lại theo quy định tại Điều 38 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

  3. Định kỳ hằng năm báo cáo kết quả quản lý, sử dụng hệ thống theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này về Bộ Công an (qua Cục Y tế) để quản lý, theo dõi; báo cáo đột xuất khi hệ thống gặp sự cố hoặc có kế hoạch cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống.

  4. Tổ chức quan trắc các thông số, chỉ tiêu môi trường, đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống theo đúng quy trình.

  5. Bố trí, quản lý kinh phí để duy trì hoạt động, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống và quan trắc môi trường theo đúng quy định.

  6. Chịu trách nhiệm khi quản lý, sử dụng hệ thống không đúng quy trình, quy định để hệ thống xuống cấp, hư hỏng, gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường.

Ngoài ra, Thông tư này còn quy định về trách nhiệm của Cục Y tế như sau:

  • Tham mưu giúp lãnh đạo Bộ Công an thống nhất quản lý việc sử dụng các hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường trong Công an nhân dân.

  • Tổ chức kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng các hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường trong Công an nhân dân.

  • Hướng dẫn đơn vị quản lý, sử dụng hệ thống xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp, mở rộng các hệ thống.

  • Phối hợp với Cục Kế hoạch và Tài chính tổng hợp nhu cầu kinh phí hằng năm và dài hạn báo cáo lãnh đạo Bộ Công an.

Chi tiết xem tại Thông tư 70/2020/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 06/08/2020.

Ty Na

Gởi câu hỏi

41

Văn bản liên quan