Trách nhiệm của người vào trong không gian hạn chế

Thông tư 29/2018/TT-BLĐTBXH đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành vào ngày 25/12/2018 quy định cụ thể về trách nhiệm của người vào trong không gian hạn chế.

Theo đó Thông tư 29 quy định người vào trong không gian hạn chế cần có trách nhiệm sau đây:

  • Tuân thủ các quy định nêu tại Quy chuẩn này, các quy định khác của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, và các yêu cầu nêu tại quy trình an toàn, vệ sinh lao động khi thực hiện công việc liên quan không gian hạn chế

  • Tuân thủ sự điều hành của người giám sát, chỉ huy.

  • Tuân thủ hướng dẫn của người canh gác không gian hạn chế.

  • Thông báo cho người canh gác không gian hạn chế, người giám sát, chỉ huy và những người khác có trách nhiệm nếu phát hiện các mối nguy, yếu tố nguy hiểm, rủi ro phát sinh mới trong khi làm việc trong không gian hạn chế.

Xem chi tiết Thông tư 29/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

202

Văn bản liên quan