Trách nhiệm của Nhà nước đối với sản xuất nông nghiệp tại vùng thiên tai

Thiên tai, bệnh dịch là sự kiện không ai mong muốn xảy ra và để lại nhiều thiệt hại cho người dân sản xuất nông nghiệp. Để đồng hành hỗ trợ cho người sản xuất phục hồi sản xuất, các cơ quan chính quyền có trách nhiệm sau đây:

1. Đối với dịch bệnh:

  • Chủ tịch UBND cấp xã thành lập hội đồng kiểm tra bao gồm: UBND cấp xã, cán bộ chuyên môn của huyện, đại diện các tổ chức xã hội, đại diện thôn, bản, tổ dân phố để lập biên bản kiểm tra, xác minh mức độ thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ cụ thể của từng hộ sản xuất; tổng hợp báo cáo UBND cấp huyện. Căn cứ báo cáo của UBND cấp xã, UBND cấp huyện tổ chức thẩm định và quyết định hỗ trợ theo thẩm quyền hoặc tổng hợp báo cáo UBND cấp tỉnh;
  • Căn cứ báo cáo của UBND cấp huyện, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm định, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt và bố trí ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để đáp ứng kịp thời nhu cầu hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo quy định tại Nghị đinh này.

2. Đối với thiên tai:

Thực hiện như đối với xảy ra thiên tai, ngoài ra còn có sự tham gia, phối hợp của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp ở địa phương trong việc kiểm tra, xác nhận thiệt hại và tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 30 và khoản 2 Điều 31 Luật phòng, chống thiên tai.

Chủ tịch UBND cấp huyện, xã tổng hợp thiệt hại đề xuất và báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Xem chi tiết tại Nghị định 02/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/02/2017.

Gởi câu hỏi

184

Văn bản liên quan