Trách nhiệm của NSDLĐ đối với NLĐ làm việc trong không gian hạn chế

Thông tư 29/2018/TT-BLĐTBXH đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành vào ngày 25/12/2018 nhằm quy định cụ thể về trách nhiệm của NSDLĐ đối với NLĐ làm việc trong không gian hạn chế.

Theo đó Thông tư 29 quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm:

  • Bổ nhiệm người cấp phép, ủy quyền người cấp phép, đình chỉ công việc khi không thực hiện đúng quy định về giấy phép thực hiện công việc liên quan đến không gian hạn chế hoặc không bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

  • Cử người đo, kiểm tra khí đối với không gian hạn chế có nguy cơ thiếu dưỡng khí hoặc có hơi, khí độc, khi cháy, nổ.

  • Quy định về năng lực, tiêu chuẩn tối thiểu đối với các vị trí: người vào không gian hạn chế, người canh gác không gian hạn chế, người đo, kiểm tra khí trong không gian hạn chế, người giám sát, chỉ huy, người cấp phép.

  • Chịu trách nhiệm ban hành quy trình an toàn, vệ sinh lao động khi thực hiện công việc liên quan không gian hạn chế và quy trình kiểm soát công việc khác nếu có để đảm bảo an toàn cho người khi vào làm việc trong không gian hạn chế.

  • Đảm bảo người giám sát, chỉ huy, người cấp phép, người vào trong không gian hạn chế, người canh gác không gian hạn chế phải được đào tạo, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

Xem chi tiết Thông tư 29/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

238

Văn bản liên quan