08 việc cần làm của Thường trực Hội đồng thẩm định đề án thăm dò KS

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ký ban hành Thông tư 53/2013/TT-BTNMT quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản.

Theo quy định tại Thông tư 53/2013/TT-BTNMTCơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản có các trách nhiệm như sau:

trach nhiem cua thuong truc hoi dong tham dinh de an tham do khoang san, thong tu 53/2013/TT-BTNMT

Nguồn: Internet

  • Tổ chức kiểm tra, đánh giá tính phù hợp pháp luật và chất lượng kỹ thuật đề án thăm dò khoáng sản của tổ chức, cá nhân đã nộp theo hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản.

  • Lập danh sách và mời chuyên gia tham gia nhận xét, phản biện đề án thăm dò khoáng sản, trong đó, mỗi đề án thăm dò có ít nhất 2 bản nhận xét, phản biện của Ủy viên Hội đồng. Cung cấp hồ sơ, tài liệu và tạo điều kiện cho các Ủy viên Hội đồng, các chuyên gia nghiên cứu.

  • Tổ chức Hội nghị kỹ thuật để xem xét, đánh giá nội dung cơ sở tài liệu, thiết kế kỹ thuật đối với các đề án thăm dò khoáng sản phức tạp hoặc có các ý kiến trái chiều.

  • Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để các Ủy viên Hội đồng tham gia kiểm tra thực địa khi có yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng.

  • Đề xuất tổ chức phiên họp Hội đồng và báo cáo Chủ tịch Hội đồng các vấn đề liên quan đến phiên họp. Thông báo, chuyển tài liệu và mời Ủy viên Hội đồng, khách mời, Chủ đầu tư, Chủ nhiệm đề án tham gia phiên họp Hội đồng sau khi lịch họp Hội đồng đã được Chủ tịch Hội đồng phê duyệt.

  • Kiểm tra, đánh giá đề án thăm dò sau khi đã được chỉnh lý, bổ sung theo kết luận của Chủ tịch Hội đồng và các tài liệu liên quan khác để hoàn chỉnh thủ tục cấp giấy phép thăm dò khoáng sản.

  • Lập dự toán, thanh quyết toán các khoản chi phí hoạt động của Hội đồng theo quy định.

  • Lưu giữ, quản lý hồ sơ và tài liệu các phiên họp Hội đồng.

Xem chi tiết tại Thông tư 53/2013/TT-BTNMT có hiệu lực từ 15/02/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

35

Văn bản liên quan