Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 72/2012/NĐ-CP về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, ban hành ngày 24/09/2012.

Công trình hạ tầng kỹ thuật, Nghị định 72/2012/NĐ-CP

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Điều 21 Nghị định 72/2012/NĐ-CP quy định trách nhiệm và quyền của tổ chức, cá nhân tham gia sử dụng chung như sau:

  • Thực hiện quyền và trách nhiệm đối với chủ sở hữu hoặc với đơn vị quản lý vận hành theo hợp đồng sử dụng đã ký kết.

  • Thực hiện quy định về quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật của Nghị định này và quy định của pháp luật khác có liên quan.

  • Cung cấp thông tin về đường ống, đường dây, cáp, thiết bị sử dụng chung và được cung cấp thông tin có liên quan về công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung theo quy định.

  • Thông báo kịp thời cho đơn vị quản lý vận hành khi phát hiện các hiện tượng bất thường có thể gây sự cố, đồng thời phải có trách nhiệm phối hợp kịp thời với đơn vị quản lý vận hành, các đơn vị có liên quan tham gia xử lý và xử lý sự cố xảy ra.

  • Phối hợp với đơn vị quản lý vận hành tổ chức thực hiện việc tháo dỡ, di chuyển ra khỏi công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung các đường ống, đường dây, cáp và thiết bị cần nâng cấp hoặc bị hư hỏng phải thay thế.

Bên cạnh đó, tại Điều 22 Nghị định 72/2012/NĐ-CP quy định trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ cụ thể như sau:

- Trách nhiệm của Bộ Xây dựng:

  • Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật tại các đô thị trong phạm vi cả nước;

  • Phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Xây dựng; các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy định của Nghị định này.

Chi tiết xem tại Nghị định 72/2012/NĐ-CP, có hiệu lực từ 10/11/2012. 

Lê Vy

Gởi câu hỏi

52

Văn bản liên quan