Trách nhiệm của tổ chức tiếp nhận đăng ký mã số REX

Ngày 30/10/2018 Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 38/2018/TT-BCT quy định cụ thể về trách nhiệm của tổ chức tiếp nhận đăng ký mã số REX.

Theo đó, Thông tư 38 quy định tổ chức tiếp nhận đăng ký mã số REX có trách nhiệm

  • Tổ chức triển khai việc đăng ký và thu hồi mã số REX theo quy định tại Thông tư này và pháp luật về xuất xứ hàng hóa; phổ biến việc thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo GSP; đôn đốc, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của thương nhân, đảm bảo tính công khai, minh bạch và thuận lợi.

  • Báo cáo Cục Xuất nhập khẩu định kỳ hàng quý, hàng năm về việc thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo GSP; báo cáo đột xuất khi có phát sinh hoặc theo yêu cầu của Cục Xuất nhập khẩu.

  • Chủ động theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo GSP của thương nhân, tổ chức, cá nhân liên quan.

  • Tổ chức quản lý, bảo quản, lưu trữ tài liệu, hồ sơ, dữ liệu điện tử tối thiểu 5 năm kể từ ngày kết thúc của năm phát hành đối với chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo GSP.

Xem chi tiết Thông tư 38/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 14/12/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

297

Văn bản liên quan