Trách nhiệm của UBND xã về quản lý đất trồng lúa chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Thông tư 19/2017/TT-BNNPTNT đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-BNNPTNT hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý sử dụng đất trồng lúa và hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm.

Theo quy định mới, trách nhiệm quản lý sử dụng đất trồng lúa chuyển đổi cơ cấu cây trồng được quy định như sau:

  • Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa cấp xã trên cơ sở kế hoạch chuyển đổi cấp huyện; tổ chức lấy ý kiến của hộ gia đình, cá nhân có liên quan trong việc xác định vùng chuyển đổi; thông báo công khai kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tại trụ sở UBND xã vào Quý IV của năm trước trong thời hạn 60 ngày;

  • Tiếp nhận, xử lý Đơn đăng ký chuyển đổi; lập Sổ theo dõi chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa;

  • Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn;

  • Định kỳ trước ngày 30 tháng 5 và ngày 30 tháng 11 hàng năm, tổng hợp kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa báo cáo UBND cấp huyện.

Xem chi tiết tại Thông tư 19/2017/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 25/12/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

304

Văn bản liên quan