Trách nhiệm của Ủy viên thư ký Hội đồng thẩm định thăm do khoáng sản

Ngày 15/11/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 23/2018/TT-BTNMT quy định cụ thể về trách nhiệm và quyền hạn của Ủy viên thư ký Hội đồng thẩm định thăm do khoáng sản.

Theo đó Thông tư 23 quy định ủy viên thư ký Hội đồng thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của Ủy viên Hội đồng và các quy định sau:

  • Cung cấp Phiếu đánh giá theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này cho các thành viên Hội đồng thẩm định;

  • Báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định về thành phần tham dự phiên họp Hội đồng, những nội dung chính của hồ sơ, kết quả xác định chi phí hoàn trả;

  • Ghi và ký biên bản các phiên họp của Hội đồng thẩm định; chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng thẩm định;

  • Thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho hoạt động của Hội đồng thẩm định theo yêu cầu của cơ quan thường trực thẩm định hoặc của Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

Xem chi tiết Thông tư 23/2018/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 08/01/2019.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

131

Văn bản liên quan