Trách nhiệm đánh giá, báo cáo phong trào thể dục thể thao quần chúng

Thông tư 01/2019/TT-BVHTTDL đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng. Văn bản thay thế Thông tư 08/2012/TT-BVHTTDL.

Theo quy định mới, việc tổng hợp, đánh giá, báo cáo phong trào thể dục, thể thao quần chúng thuộc trách nhiệm của các cơ quan sau đây:

  • Hàng năm, UBND các cấp tự đánh giá, sử dụng kết quả đánh giá của UBND cấp dưới trực tiếp để đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng trên địa bàn.

  • UBND cấp xã, UBND cấp huyện có trách nhiệm báo cáo UBND cấp trên trực tiếp kết quả đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng trên địa bàn.

  • Trước ngày 30/11 hàng năm, UBND tỉnh có trách nhiệm báo cáo kết quả đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng trên địa bàn về Bộ VHTTDL.

  • Trước ngày 15/12 hàng năm, Tổng cục Thể dục thể thao tổng hợp kết quả đánh giá báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xem chi tiết tại Thông tư 01/2019/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 05/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

270

Văn bản liên quan