Trách nhiệm kiểm tra giám sát công tác đào tạo, sát hạch lái xe quân sự

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư 13/2014/TT-BQP quy định việc kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, sát hạch lái xe mô tô, ô tô quân sự và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành ngày 24/03/2014.

Trách nhiệm kiểm tra giám sát công tác đào tạo, sát hạch lái xe quân sự, Thông tư 13/2014/TT-BQP

Trách nhiệm kiểm tra giám sát công tác đào tạo, sát hạch lái xe quân sự (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 4 Thông tư 13/2014/TT-BQP quy định các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan đến công tác đào tạo, sát hạch lái xe quân sự bao gồm:

- Cục Xe - Máy thuộc Tổng cục Kỹ thuật là cơ quan giúp Bộ Quốc phòng quản lý nhà nước về công tác đào tạo, sát hạch lái xe quân sự trong toàn quân.

- Cơ quan xe - máy các đơn vị có cơ sở đào tạo lái xe chịu sự chỉ đạo của Cục Xe - Máy về công tác đào tạo, sát hạch lái xe quân sự.

- Cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp của cơ sở đào tạo lái xe quân sự.

- Cơ sở đào tạo lái xe quân sự.

- Hội đồng sát hạch lái xe quân sự.

 - Tổ kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, sát hạch lái xe quân sự.

- Các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan đến công tác đào tạo, sát hạch lái xe, kiểm tra, giám sát về đào tạo, sát hạch lái xe quân sự.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan đến công tác đào tạo, sát hạch lái xe quân sự tiến hành kiểm tra giám sát dựa trên những nguyên tắc sau:

- Cục Xe - Máy là cơ quan chủ trì tổ chức kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, sát hạch lái xe quân sự trong toàn quân.

- Cơ quan xe - máy các đơn vị có cơ sở đào tạo lái xe quân sự, chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát cơ sở đào tạo lái xe thuộc đơn vị mình và tham gia kiểm tra, giám sát theo kế hoạch của Cục Xe - Máy.

- Tổ kiểm tra, giám sát hoạt động độc lập với Hội đồng sát hạch, không can thiệp vào kế hoạch sát hạch. Khi phát hiện sai phạm, có trách nhiệm đề nghị Hội đồng sát hạch và cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Xem chi tiết tại Thông tư 13/2014/TT-BQP, có hiệu lực từ ngày 12/4/2014.

Thùy Trâm

Gởi câu hỏi

38

Văn bản liên quan