Trách nhiệm quản lý kỹ thuật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

Ngày 08/8/2018 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 67/2018/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

Theo Thông tư 67, việc quản lý kỹ thuật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan, cụ thể:

1. Bộ Tài chính có trách nhiệm:

  • Quản lý, vận hành và đảm bảo hạ tầng kỹ thuật cho hoạt động thông suốt của hệ thống;
  • Đảm bảo an ninh, an toàn về mặt kỹ thuật, lưu trữ và bảo mật Cơ sở dữ liệu quốc gia được đặt tại Bộ Tài chính;
  • Hướng dẫn xử lý các vấn đề về kỹ thuật phát sinh trong quá trình sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia; chia sẻ thông tin về dữ liệu tài sản kịp thời, chính xác để các cơ quan, tổ chức, đơn vị khai thác, sử dụng có hiệu quả; bảo mật các thông tin được chia sẻ; hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị trong việc triển khai kết nối; giải thích, làm rõ các nội dung liên quan đến các tài liệu của Cơ sở dữ liệu quốc gia khi có yêu cầu; cập nhật tài liệu và thông báo cho các bên liên quan khi có sự thay đổi các thông tin kết nối;
  • Phát triển hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia nhằm đáp ứng sự thay đổi về công nghệ và thay đổi yêu cầu nghiệp vụ;
  • Đảm bảo tính chính xác của mã QHNS và mã ĐKTS sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu đồng bộ sang Cơ sở dữ liệu quốc gia;
  • Tổng hợp nhu cầu cấp, thay đổi, thu hồi chứng thư số gửi Ban Cơ yếu Chính phủ; thực hiện bàn giao chứng thư số cho cán bộ quản trị.

2. Cơ quan quản lý công nghệ thông tin của Bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

  • Đảm bảo các điều kiện vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định tại Điều 4 Thông tư 67;
  • Thực hiện các quy định về kết nối được quy định tại Thông tư 67 và các quy định của pháp luật có liên quan;
  • Tuân thủ các tài liệu kỹ thuật của Cơ sở dữ liệu quốc gia khi xây dựng các hệ thống thông tin, triển khai kết nối;
  • Thông báo, phản ánh về tình hình kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia với Bộ Tài chính.

Thông tư 67/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

248

Văn bản liên quan