Trách nhiệm Sở NNPTNT trong việc quản lý CSDL quốc gia về chăn nuôi

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 20/2019/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi.

Theo đó, trong quá trình cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải có trách nhiệm:

Trach nhiem So NNPTNT, quan ly CSDL quoc gia ve chan nuoi, Thong tu 20/2019/TT-BNNPTNT

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Chỉ đạo, hướng dẫn đào tạo cho tổ chức, cá nhân có liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật số liệu, khai thác, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi tại địa phương.

  • Phối hợp với Cục Chăn nuôi cập nhập, khai thác, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi theo phân cấp và chức năng, nhiệm vụ được giao.

  • Kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Thông tư này về cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi của tổ chức, cá nhân có liên quan tại địa phương.

  • Đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ việc xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi tại địa phương.

  • Tổ chức thực hiện việc cập nhật dữ liệu quy định tại điểm a, b, c, d và đ khoản 1; điểm a khoản 2; điểm a, d và e khoản 3; điểm a khoản 4 Điều 4; điểm a, b và c khoản 1 Điều 5; khoản 3 Điều 7 Thông tư 20/2019/TT-BNNPTNT; chịu trách nhiệm về tính kịp thời, đầy đủ, chính xác của thông tin được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi.

Ngoài Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì các cơ quan khác như Cục Chăn nuôi, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổ chức, cá nhân có liên quan cũng phải có trách nhiệm đối với cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi.

Xem thêm tại: Thông tư 20/2019/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ 07/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

83

Văn bản liên quan