Trách nhiệm tham gia thị trường điện của nhà máy điện

Thông tư 28/2018/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh được ban hành ngày 27/9/2018. Theo đó, trách nhiệm tham gia thị trường điện của các đơn vị được quy định như sau:

1. Nhà máy điện có giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện, có công suất đặt lớn hơn 30 MW đấu nối vào hệ thống điện quốc gia, trừ các nhà máy điện theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư 28/2018/TT-BCT, có trách nhiệm tham gia thị trường điện chậm nhất sau 30 ngày tính từ ngày vận hành thương mại của nhà máy điện.

2. Nhà máy điện có công suất đặt đến 30 MW, đấu nối lưới điện cấp điện áp từ 110 kV trở lên, trừ các nhà máy điện theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư 28/2018/TT-BCT, được quyền lựa chọn tham gia thị trường điện. Trường hợp lựa chọn tham gia thị trường điện, nhà máy điện có trách nhiệm:

 • Chuẩn bị cơ sở hạ tầng theo quy định tại Khoản 5 Điều 4 Thông tư 28/2018/TT-BCT;
 • Hoàn thiện và nộp hồ sơ đăng ký tham gia thị trường điện theo quy định tại Điều 5 Thông tư 28/2018/TT-BCT;
 • Tuân thủ các yêu cầu đối với đơn vị phát điện tham gia thị trường điện theo quy định tại Thông tư này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

3. Các nhà máy điện không tham gia thị trường điện bao gồm:

 • Nhà máy điện BOT;
 • Nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo không phải thủy điện;
 • Nhà máy điện tuabin khí có các ràng buộc phải sử dụng tối đa nguồn nhiên liệu khí để đảm bảo lợi ích quốc gia;
 • Nhà máy điện thuộc khu công nghiệp chỉ bán một phần sản lượng lên hệ thống điện quốc gia.

4. Trước ngày 01 tháng 11 năm N-1, đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm lập và báo cáo Cục điều tiết điện lực danh sách các đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch, các đơn vị phát điện gián tiếp giao dịch và các đơn vị phát điện không tham gia thị trường điện theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư 28/2018/TT-BCT trong năm N để công bố cho các thành viên tham gia thị trường điện.

5. Nhà máy điện tham gia thị trường điện có trách nhiệm đầu tư, hoàn thiện hệ thống trang thiết bị để đấu nối vào Hệ thống thông tin thị trường điện (bao gồm: Hệ thống chào giá, hệ thống quản lý lệnh điều độ (DIM), hệ thống hỗ trợ thanh toán thị trường điện, hệ thống mạng kết nối thông tin nội bộ thị trường điện), hệ thống SCADA/EMS, hệ thống đo đếm điện năng trước ngày vận hành thương mại của nhà máy điện để đáp ứng yêu cầu vận hành của hệ thống điện và thị trường điện.

6. Đơn vị mua buôn duy nhất có trách nhiệm gửi cho đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện văn bản về ngày vận hành thương mại của nhà máy điện đã được thống nhất với đơn vị phát điện.

7. Trước ngày 20 của tháng M khi có kế hoạch đưa nhà máy điện vào vận hành thương mại trong tháng M+1, đơn vị phát điện có trách nhiệm gửi thông tin cần thiết (thông số kỹ thuật, giá điện...) cho đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện để tính toán kế hoạch vận hành tháng tới và các tháng tiếp theo trong năm N.

8. Trường hợp nhà máy điện đáp ứng đủ điều kiện nhưng chưa tham gia thị trường điện theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 28/2018/TT-BCT hoặc nhà máy điện bị đình chỉ tham gia thị trường điện theo quy định tại Điều 8 Thông tư 28/2018/TT-BCT:

 • Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm chỉ thực hiện huy động nhà máy điện trong các trường hợp sau:
  • Đảm bảo nước hạ du theo quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa và quy trình vận hành đơn hồ hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (đối với nhà máy thủy điện);
  • Đảm bảo an ninh hệ thống điện;
  • Chống xả tràn (đối với nhà máy thủy điện).
 • Việc thanh toán tiền điện cho các nhà máy điện trong giai đoạn nhà máy chưa tham gia thị trường điện hoặc bị đình chỉ tham gia thị trường điện được thực hiện theo thỏa thuận tại hợp đồng mua bán điện với đơn vị mua buôn duy nhất phù hợp với trạng thái vận hành của nhà máy điện.

Xem thêm các nội dung liên quan tại: Thông tư 28/2018/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2018.  

Gởi câu hỏi

157

Văn bản liên quan