Trách nhiệm UBND cấp tỉnh trong quản lý CT hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 72/2012/NĐ-CP về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, ban hành ngày 24/09/2012.

Công trình  hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung, Nghị định 72/2012/NĐ-CP

Trách nhiệm UBND cấp tỉnh trong quản lý CT hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Điều 22 Nghị định 72/2012/NĐ-CP quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong hoạt động quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật như sau:

  • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn, phân cấp trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân các đô thị trên địa bàn.

  • Ban hành các văn bản quy định chi tiết về quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn theo thẩm quyền.

  • Chỉ đạo việc kết hợp sử dụng chung khi lập kế hoạch phát triển công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trên địa bàn quản lý.

  • Huy động vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế khác tham gia đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.

  • Ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực theo quy định của pháp luật tham gia đầu tư xây dựng, quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.

  • Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức giải quyết các tranh chấp về sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

  • Tổ chức phổ biến và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn.

Chi tiết xem tại Nghị định 72/2012/NĐ-CP, có hiệu lực từ 10/11/2012. 

Lê Vy

Gởi câu hỏi

49

Văn bản liên quan