Trách nhiệm và quyền hạn của người làm công tác kiểm toán nội bộ trong DN

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 66/2020/TT-BTC Ban hành quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp.

Trách nhiệm và quyền hạn của người làm công tác kiểm toán nội bộ trong DN, Thông tư 66/2020/TT-BTC

Trách nhiệm và quyền hạn của người làm công tác kiểm toán nội bộ trong DN (Ảnh minh họa)

Theo đó, Điều 13 Quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư 66/2020/TT-BTC quy định về trách nhiệm và quyền hạn của người làm công tác kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp như sau:

1. Về trách nhiệm:

 • Thực hiện kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt;

 • Xác định các thông tin đầy đủ, tin cậy, phù hợp và hữu ích cho việc thực hiện các mục tiêu kiểm toán;

 • Căn cứ vào các phân tích và đánh giá phù hợp để đưa ra kết luận và các kết quả kiểm toán một cách độc lập, khách quan;

 • Lưu các thông tin liên quan để hỗ trợ các kết luận và đưa ra kết quả kiểm toán;

 • Chịu trách nhiệm về kết quả kiểm toán được giao thực hiện;

 • Bảo mật thông tin theo đúng quy định của pháp luật;

 • Không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp;

 • Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và Quy chế kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp.

2. Về quyền hạn:

 • Trong khi thực hiện kiểm toán có quyền độc lập trong việc nhận xét, đánh giá, kết luận và kiến nghị về những nội dung đã kiểm toán;

 • Có quyền yêu cầu bộ phận/đơn vị được kiểm toán cung cấp kịp thời, đầy đủ tài liệu, thông tin có liên quan đến nội dung kiểm toán;

 • Bảo lưu ý kiến bằng văn bản về kết quả kiểm toán trong phạm vi được phân công;

 • Thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Quy chế kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp.

Lưu ý: 

-  Người làm công tác kiểm toán nội bộ không có trách nhiệm hoặc quyền hạn hoạt động trực tiếp đối với bất kỳ hoạt động nào được kiểm toán. Theo đó, người làm công tác kiểm toán nội bộ sẽ không thực hiện kiểm soát nội bộ, xây dựng quy trình, cài đặt hệ thống, chuẩn bị hồ sơ hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào khác có thể làm giảm xét đoán của người làm công tác kiểm toán nội bộ.

Người làm công tác kiểm toán nội bộ sẽ thể hiện mức độ khách quan chuyên nghiệp cao nhất trong việc thu thập, đánh giá và truyền đạt thông tin về hoạt động hoặc quy trình được kiểm tra. Người làm công tác kiểm toán nội bộ sẽ đánh giá cân bằng tất cả các tình huống có liên quan và không bị ảnh hưởng bởi lợi ích của họ hoặc những người khác trong việc đưa ra các xét đoán.

Chi tiết xem tại Thông tư 66/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2020.

Ty Na

Gởi câu hỏi

1,207

Văn bản liên quan