Trách nhiệm và quyền hạn của thành viên đoàn kiểm tra công tác bảo vệ MT

Ngày 22/06/2020, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 69/2020/TT-BCA quy định về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân.

Trách nhiệm và quyền hạn của thành viên đoàn kiểm tra công tác bảo vệ MT, Thông tư 69/2020/TT-BCA

Trách nhiệm và quyền hạn của thành viên đoàn kiểm tra công tác bảo vệ MT (Ảnh minh họa)

Theo đó, Điều 9 Thông tư 69/2020/TT-BCA quy định về trách nhiệm và quyền hạn của các thành viên đoàn kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra và Thư ký đoàn kiểm tra. Cụ thể như sau:

1. Trách nhiệm và quyền hạn chung của các thành viên đoàn kiểm tra

 • Chấp hành các quy định của pháp luật, quy định của Bộ Công an về kiểm tra, thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch và chương trình kiểm tra được phê duyệt;

 • Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu được cung cấp phục vụ hoạt động kiểm tra;

 • Yêu cầu đối tượng kiểm tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo, giải trình liên quan đến nội dung kiểm tra;

 • Quản lý các tài liệu được cung cấp theo quy định của pháp luật và bàn giao lại khi có yêu cầu của cơ quan thực hiện việc kiểm tra sau khi hoàn thành nhiệm vụ;

 • Trong quá trình tổ chức kiểm tra, nếu phát hiện những vấn đề bất cập, vướng mắc trong tổ chức thực hiện công tác bảo vệ môi trường của đối tượng kiểm tra vượt quá thẩm quyền giải quyết của mình, phải kịp thời báo cáo, tham mưu với các cấp có thẩm quyền để giải quyết, khắc phục.

2. Trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng đoàn kiểm tra

Ngoài trách nhiệm và quyền hạn chung được nêu trên, Trưởng đoàn kiểm tra còn có trách nhiệm và quyền hạn sau:

 • Chủ trì, điều hành và chịu trách nhiệm chung về các hoạt động của đoàn kiểm tra;

 • Phân công nhiệm vụ cho các thành viên đoàn kiểm tra;

 • Chỉ đạo lập và duyệt, ký biên bản kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra với người ra quyết định kiểm tra; chỉ đạo lập hồ sơ kết thúc kiểm tra;

Bên cạnh đó, Phó trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm và quyền hạn chung của thành viên đoàn kiểm tra và của Trưởng đoàn kiểm tra trong trường hợp được Trưởng đoàn ủy quyền.

3. Trách nhiệm và quyền hạn của Thư ký đoàn kiểm tra

Ngoài trách nhiệm và quyền hạn chung được nêu trên, Thư ký đoàn kiểm tra còn có trách nhiệm và quyền hạn sau:

 • Tập hợp, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu cho các thành viên đoàn kiểm tra phục vụ hoạt động kiểm tra;

 • Thông báo cho đối tượng kiểm tra, các thành viên đoàn kiểm tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan về chương trình, kế hoạch kiểm tra;

 • Tổng hợp kết quả, lập biên bản kiểm tra phản ánh đầy đủ, trung thực nội dung kiểm tra;

 • Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, thông báo kết luận kiểm tra;

 • Lập hồ sơ kết thúc kiểm tra;

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng đoàn phân công.

Chi tiết xem tại Thông tư 69/2020/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 06/08/2020.

Ty Na

Gởi câu hỏi

90

Văn bản liên quan