Trình tự cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Nghị định 50/2019/NĐ-CP quy định cấp chủng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội.

Cụ thể, việc cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh trong Quân đội được thực hiện theo trình tự sau đây:

  • Người đề nghị cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc chuyển dữ liệu điện tử về Phòng/Ban quân y cấp trên cho tới Phòng/Ban quân y cấp đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng.

  • Phòng/Ban quân y đơn vị cấp đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng tổng hợp, lập danh sách kèm theo hồ sơ đề nghị của người hành nghề và công văn đề nghị của thủ trưởng đơn vị gửi về Cục Quân y trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc chuyển dữ liệu điện tử.

  • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Quân y có văn bản trả lời đơn vị gửi hồ sơ, trong đó nêu cụ thể lý do không hợp lệ, yêu cầu những tài liệu cần bổ sung, nội dung cần sửa đổi trong hồ sơ đề nghị.

  • Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Quân y tiến hành xét duyệt hồ sơ và hoàn thiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề.

  • Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày cấp có thẩm quyền ký quyết định, Cục Quân y trả chứng chỉ hành nghề cho đơn vị để cấp cho người hành nghề.

Xem nội dung chi tiết tại Nghị định 50/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 24/7/2019.          

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

180

Văn bản liên quan