Trình tự cấp Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế khí

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 11/2016/TT-BKHCN có hiệu lưc từ ngày 01/01/2017.

Theo đó, việc cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế khí được thực hiện theo trình tự sau:

  • Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành thẩm định, cấp Giấy chứng nhận với thời hạn hiệu lực không quá 05 năm.

  • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ do chưa đầy đủ thành phần hồ sơ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của thương nhân, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung. Sau 30 ngày mà thương nhân không bổ sung, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có văn bản thông báo từ chối cấp Giấy chứng nhận.

  • Trường hợp hồ sơ đầy đủ nhưng có nội dung chưa hợp lệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành thẩm định thực tế tại cơ sở pha chế khí của thương nhân, trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được biên bản thẩm định thực tế đạt yêu cầu, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy chứng nhận. Trường hợp kết quả thẩm định không đạt yêu cầu, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo bằng văn bản cho thương nhân và nêu rõ lý do.

Xem thêm tại Thông tư 11/2016/TT-BKHCN có hiệu lưc từ ngày 01/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

84

Văn bản liên quan