Trình tự cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nhà nước

Chính phủ mới đây đã ký ban hành Nghị định 15/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp.

Theo Nghị định 15/2019/NĐ-CP, việc cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện theo trình tự sau:

  • Tổ chức, cá nhân đề nghị lập hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu điện đến Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đối với thành lập trường cao đẳng; Sở LĐTBXH đối với thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp và trường trung cấp;

  • Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Sở LĐTBXH tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

  • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Sở LĐTBXH gửi hồ sơ tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định;

  • Việc thẩm định hồ sơ được thực hiện theo khoản 2 Điều 8 Nghị định 143/2016/NĐ-CP. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Hội đồng thẩm định có trách nhiệm thẩm định và thông báo kết quả thẩm định;

  • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã được hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng thẩm định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trình người có thẩm quyền quyết định cho phép thành lập.

Xem thời hạn gửi quyết định cho phép thành lập tại Nghị định 15/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

94

Văn bản liên quan