Trình tự công nhận hạng nhà chung cư

Nội dung này được quy định tại Thông tư 31/2016/TT-BXD đã được Bộ Xây dựng ban hành vào ngày 30/12/2016 quy định việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư.

Theo đó, Thông tư 31 quy định việc công nhận hạng nhà chung cư được Thông tư 31 quy định thực hiện như sau:

  • Tổ chức, cá nhân đề nghị công nhận hạng nhà chung cư nộp 01 bộ hồ sơ tại Sở Xây dựng. Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ giấy tờ theo quy định thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Xây dựng phải có văn bản thông báo đề nghị bổ sung các giấy tờ còn thiếu;

  • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế nhà chung cư;

  • Trường hợp nhà chung cư đáp ứng được các yêu cầu theo quy định thì Sở Xây dựng ban hành quyết định công nhận hạng nhà chung cư theo mẫu quy định.

  • Trường hợp nhà chung cư không đáp ứng được các yêu cầu và các tiêu chí theo quy định thì Sở Xây dựng phải có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân đề nghị công nhận hạng, trong đó nêu rõ lý do nhà chung cư không được công nhận theo hạng đã đề nghị;

  • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định công nhận hạng nhà chung cư, Sở Xây dựng có trách nhiệm đăng tải công khai thông tin, văn bản quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng và gửi quyết định này cho tổ chức, cá nhân đề nghị công nhận hạng nhà chung cư để công khai cho chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư biết.

Xem chi tiết Thông tư 31/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

158

Văn bản liên quan