Trình tự làm việc của hội đồng tuyển chọn nhiệm vụ KHCN cấp bộ

Thông tư 37/2016/TT-BCT đã được Bộ Công Thương ký ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2014/TT-BCT quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương.

Theo Thông tư 37/2016/TT-BCT, hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ làm việc theo trình tự sau đây:

  • Thư ký khoa học đọc quyết định thành lập hội đồng, giới thiệu thành phần hội đồng và các đại biểu tham dự.

  • Đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ tóm tắt các yêu cầu đối với hội đồng.

  • Hội đồng trao đổi thống nhất về phương thức làm việc.

  • Hội đồng tiến hành đánh giá các hồ sơ tham gia tuyển chọn, hồ sơ giao trực tiếp.

  • Tổng hợp kết quả đánh giá tuyển chọn, giao trực tiếp.

  • Hội đồng thông qua biên bản về kết quả làm việc của hội đồng.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 37/2016/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 10/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

107

Văn bản liên quan