Trình tự lập Báo cáo tài chính nhà nước

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 133/2018/TT-BTC vào ngày 28/12/2018 nhằm quy định cụ thể về trình tự lập Báo cáo tài chính nhà nước.

Theo đó, Thông tư 133 quy định sau khi tiếp nhận, kiểm tra, phân loại thông tin trên các Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các cơ quan, đơn vị, tổ chức; phối hợp hoàn thiện các báo cáo này, Kho bạc Nhà nước các cấp lập Báo cáo tài chính nhà nước, với trình tự như sau:

Đối với báo cáo tình hình tài chính nhà nước, Báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước thì sẽ tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Tổng hợp số liệu

  • Tổng hợp số liệu các chỉ tiêu liên quan được trình bày trên các báo cáo được sử dụng làm căn cứ lập Báo cáo tài chính nhà nước.

Bước 2: Loại trừ các giao dịch nội bộ

  • Loại trừ các giao dịch nội bộ.

Bước 3: Tổng hợp và trình bày báo cáo.

Bên cạnh đó Thông tư 133 còn quy định đối với báo cáo lưu chuyển tiền tệ cần tiến hành lập báo cáo theo các bước sau:

Bước 1: Xác định lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động chủ yếu.

Bước 2: Xác định lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư.

Bước 3: Xác định lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính.

Bước 4: Xác định lưu chuyển tiền thuần trong kỳ.

Bước 5: Xác định tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ.

Bước 6: Xác định ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá.

Bước 7: Xác định tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ: tổng hợp từ các chỉ tiêu nêu tại Bước 4, 5, 6.

Xem chi tiết Thông tư 133/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/02/2019.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

213

Văn bản liên quan