Trình tự lập và phê duyệt kế hoạch năm năm QCVN của Bộ Công thương

Ngày 03/12/2014, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 46/2014/TT-BCT về hoạt động xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Công thương.

Trình tự lập và phê duyệt kế hoạch năm năm QCVN của BCT, Thông tư 46/2014/TT-BCT

Trình tự lập và phê duyệt kế hoạch năm năm QCVN của Bộ Công thương (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 15 Thông tư 46/2014/TT-BCT quy định Kế hoạch năm năm xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Công Thương (kế hoạch năm năm QCVN) phải phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, bao gồm định hướng, lộ trình và giải pháp thực hiện, dự kiến kết quả cho từng năm. ội dung của kế hoạch năm năm QCVN phải thể hiện tính hệ thống, tính đồng bộ đối với các lĩnh vực và đối tượng cần xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên phù hợp với yêu cầu quản lý cho từng năm.

Trình tự lập và phê duyệt kế hoạch năm năm xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Công Thương như sau:

  • Căn cứ vào điều kiện và yêu cầu phát triển của ngành công thương, yêu cầu quản lý đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, môi trường thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương, đề xuất của các tổng cục, cục, vụ quản lý chuyên ngành, Vụ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, đánh giá sự cần thiết và đề xuất dự thảo kế hoạch năm năm QCVN;

  • Dự thảo kế hoạch năm năm QCVN được gửi lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân có liên quan, đồng thời đăng trên trang tin điện tử của Bộ Công Thương 60 (sáu mươi) ngày;

  • Trên cơ sở ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân có liên quan, Vụ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo kế hoạch năm năm QCVN trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt.

Lưu ý: Kế hoạch năm năm QCVN được điều chỉnh, bổ sung theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Chi tiết xem tại Thông tư 46/2014/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 19/01/2015.

Ty Na

Gởi câu hỏi

25

Văn bản liên quan