Trình tự lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 19/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở.

Theo Thông tư 19/2016/TT-BXD, việc lựa chọn chủ đầu tư đối với trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 18 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP được thực hiện như sau:

  • Trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá, pháp luật về đất đai;

  • Trường hợp cơ quan phê duyệt kết quả đấu giá là UBND cấp tỉnh thì trong văn bản phê duyệt kết quả đấu giá phải bao gồm cả nội dung công nhận nhà đầu tư trúng đấu giá;

  • Trường hợp cơ quan phê duyệt kết quả đấu giá không phải là UBND cấp tỉnh thì cơ quan phê duyệt kết quả đấu giá gửi văn bản đề nghị kèm theo kết quả đấu giá và hồ sơ pháp lý của nhà đầu tư trúng đấu giá đến UBND cấp tỉnh để công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, UBND cấp tỉnh ban hành văn bản công nhận nhà đầu tư trúng đấu giá.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 19/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

94

Văn bản liên quan