Trình tự phiên họp Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 53/2013/TT-BTNMT quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản.

Theo đó, trình tự, nội dung tiến hành phiên họp của Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản được nêu tại Điều 9 Thông tư 53/2013/TT-BTNMT như sau:

trinh tu phien hop hoi ding tham dinh tham do koang san, thong tu 53/2013/TT-BTNMT

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Thông qua nội dung, thành phần tham dự phiên họp.

  • Đại diện tập thể tác giả trình bày nội dung đề án thăm dò khoáng sản.

  • Đại diện Cơ quan Thường trực Hội đồng trình bày báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá đề án thăm dò khoáng sản và các ý kiến của chuyên gia phản biện. Trường hợp cần thiết Chủ tịch Hội đồng yêu cầu các chuyên gia phản biện trình bày bổ sung các nhận xét, đánh giá.

  • Các Ủy viên Hội đồng và đại biểu tham gia phiên họp Hội đồng nêu các vấn đề cần làm rõ để đại diện tập thể tác giả, đại diện Chủ đầu tư trả lời.

  • Các Ủy viên Hội đồng, các đại biểu tham dự phiên họp tiến hành thảo luận. Trường hợp cần thiết, sau khi thảo luận, Hội đồng tiến hành họp riêng để thống nhất kết luận phiên họp Hội đồng.

  • Các Ủy viên Hội đồng ghi ý kiến nhận xét, đánh giá vào phiếu.

  • Chủ tịch Hội đồng công bố kết luận của Hội đồng.

  • Đại diện Chủ đầu tư phát biểu ý kiến.

  • Chủ tịch Hội đồng tuyên bố kết thúc phiên họp.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 53/2013/TT-BTNMT có hiệu lực từ 15/02/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

33

Văn bản liên quan