Trình tự thành lập tổ chức KHCN trực thuộc ở nước ngoài

Nội dung này được đề cập tại Nghị định 08/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ.

Theo đó, tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc ở nước ngoài phải có đơn đề nghị kèm theo các tài liệu chứng minh đáp ứng các yêu cầu tại Nghị định 08/2014/NĐ-CP như sau:

to chuc khoa hoc cong nghe, nghi dinh 08/2014/NĐ-CP

  • Có dự án thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc ở nước ngoài;

  • Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước;

  • Không vi phạm các điều cấm của Luật khoa học và công nghệ và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

  • Tuân thủ các quy định của pháp luật về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn đề nghị và các tài liệu kèm theo, Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản thông báo về việc đáp ứng các yêu cầu gửi cơ quan có thẩm quyền. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục cho phép thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được phép thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc ở nước ngoài, tổ chức khoa học và công nghệ quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghi định 08 phải thông báo cho Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 08/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/3/2014.

Thu Ba

 

 

Gởi câu hỏi

127

Văn bản liên quan