Trình tự thay đổi địa điểm đặt trụ sở CN của TCTD phi ngân hàng

Ngày 31/12/2018 Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 53/2018/TT-NHNN quy định cụ thể về trình tự thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của TCTD phi ngân hàng.

Theo đó, Thông tư 53 quy định để thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh thì TCTD phi NH cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị thay đổi địa điểm bao gồm:

  • Văn bản của tổ chức tín dụng phi ngân hàng đề nghị chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, trong đó tối thiểu bao gồm các nội dung: địa điểm hiện tại; địa điểm dự kiến chuyển đến đảm bảo đáp ứng yêu cầu quy định tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư 53; kế hoạch chuyển trụ sở để đảm bảo tính liên tục trong hoạt động;

  • Nghị quyết của Hội đồng thành viên hoặc nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh hoặc văn bản của cấp có thẩm quyền khác theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Sau khi tổ chức tín dụng phi ngân hàng lập 01 bộ hồ sơ đầy đủ theo quy định nêu trên thì gửi Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh (nơi không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng) nơi đặt trụ sở chi nhánh.

  • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Thanh tra giám sát ngân hàng hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có văn bản yêu cầu tổ chức tín dụng phi ngân hàng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

  • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh (nơi không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng) nơi đặt trụ sở chi nhánh có văn bản gửi tổ chức tín dụng phi ngân hàng chấp thuận hoặc không chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh; trường hợp không chấp thuận, văn bản gửi tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải nêu rõ lý do.

Xem chi tiết Thông tư 53/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/3/2019.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

316

Văn bản liên quan