Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật trong Quốc phòng

Mới đây, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 16/2020/TT-BQP quy định về việc áp dụng hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong bộ quốc phòng.

trinh tu thu tuc xu ly ky luat QP, 16/2020/TT-BQP

Hình ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, tại Điều 41 Thông tư 16/2020/TT-BQP quy định về trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật trong Quốc phòng như sau:

  • Người vi phạm phải tự kiểm điểm bằng văn bản, trước tập thể cơ quan, đơn vị và tự nhận hình thức kỷ luật. Nếu người vi phạm vắng mặt, không tự kiểm điểm thì cơ quan, đơn vị tiến hành xác minh tại gia đình, địa phương nơi người vi phạm cư trú và lập biên bản về sự vắng mặt của người vi phạm. Biên bản xác minh được công bố trước cơ quan, đơn vị và có giá trị như bản tự kiểm điểm của người vi phạm.

  • Tập thể cơ quan, đơn vị phân tích, phê bình, tham gia ý kiến về hành vi vi phạm và đề xuất hình thức kỷ luật. Nếu người vi phạm vắng mặt thì căn cứ vào biên bản xác minh, hồ sơ vi phạm, hành vi vi phạm kỷ luật của người vi phạm, tập thể cơ quan, đơn vị tổ chức cuộc họp phân tích, phê bình, tham gia ý kiến và đề xuất hình thức kỷ luật.

  • Người chỉ huy phải kiểm tra, xác minh trực tiếp hoặc ủy quyền cho cấp có thẩm quyền trực tiếp gặp người vi phạm để người vi phạm trình bày ý kiến. Nếu người vi phạm vắng mặt thì người chỉ huy căn cứ vào biên bản xác minh, hồ sơ vi phạm, để kết luận về hành vi vi phạm, hình thức kỷ luật đối với người vi phạm.

  • Kết luận về hành vi vi phạm kỷ luật.

  • Báo cáo cấp ủy Đảng cỏ thẩm quyền xem xét, thông qua (nếu có).

  • Ra quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật theo quyền hạn phân cấp.

  • Tổ chức công bố quyết định kỷ luật, báo cáo lên trên và lưu trữ hồ sơ ở đơn vị.

Chi tiết xem tại Thông tư 16/2020/TT-BQP, có hiệu lực từ 08/4/2020.

-- Lê Hải --

Gởi câu hỏi

653

Văn bản liên quan