Trọn bộ văn bản hướng dẫn chi tiết về chế độ kế toán của doanh nghiệp

Dưới đây là trọn bộ các văn bản hướng dẫn chi tiết về chế độ kế toán đối với các doanh nghiệp như: doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ, hợp tác xã,..

 Trọn bộ file word hướng dẫn chi tiết chế độ kế toán doanh nghiệp

Tùy thuộc vào đặc điểm, quy mô kinh doanh và yêu cầu quản lý, doanh nghiệp phải thực hiện áp dụng chế độ kế toán theo những văn bản sau đây:

STT

Đối tượng

Văn bản điều chỉnh

1

Doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. 

Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp của Bộ Tài chính

Thông tư 75/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Thông tư 177/2015/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

2

Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

3

Doanh nghiệp siêu nhỏ

Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ

4

Các đơn vị hành chính, sự nghiệp

Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

5

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Thông tư 24/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Duy Thịnh

Gởi câu hỏi

809