Trọng số từng chỉ tiêu định lượng đánh giá tổ chức tín dụng

Ngày 31/12/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 52/2018/TT-NHNN quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo Thông tư 52/2018/TT-NHNN, trọng số của từng chỉ tiêu định lượng áp dụng đối với từng nhóm đồng hạng được xác định cụ thể như sau:

STT

Tiêu chí/chỉ tiêu

Trọng số (%)

1

VỐN (C)

 

1.1

Tỷ lệ an toàn vốn

 

 

Ngân hàng thương mại có quy mô lớn

50,00

 

Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ

50,00

 

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài

50,00

 

Công ty tài chính

50,00

 

Công ty cho thuê tài chính

50,00

 

Ngân hàng hợp tác xã

50,00

1.2

Tỷ lệ an toàn vốn cấp 1

 

 

Ngân hàng thương mại có quy mô lớn

50,00

 

Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ

50,00

 

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài

50,00

 

Công ty tài chính

50,00

 

Công ty cho thuê tài chính

50,00

 

Ngân hàng hợp tác xã

50,00

2

CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN (A)

 

2.1

Tỷ lệ nợ xấu, nợ xấu đã bán cho VAMC chưa xử lý được và nợ cơ cấu tiềm ẩn trở thành nợ xấu so với tổng nợ cộng thêm các khoản nợ xấu đã bán cho VAMC chưa xử lý được

 

 

Ngân hàng thương mại có quy mô lớn

45,00

 …

Thông tư 52/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/4/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

183

Văn bản liên quan